Projekter

Økologien er konstant i bevægelse. Vi bliver klogere på, hvordan vi kan maksimere udbyttet af vores økologiske landbrug. Uanset om det drejer sig om at skabe flere afgrøder eller bedre forhold for vores økologiske dyr. Det er en af de mange grunde til, at vi har valgt at læne os op ad hinanden.

Samtidig er vi bedre til at føre hinanden fremad i denne søgen efter de bedst tænkelige forhold for økologien.

Derfor har vi ofte gang i spændende projekter, som du kan læse om her.

Har du en god idé til, hvad der kan blive vores næste projekt, så skriv til os på info@oekologisksamsoe.dk.

Projekt “Udvikling af Samsøs brand som Grøn Ø”, 2014-2016

Dette projekt skal gennem etablering af Økologiens Hus på Samsø udvide Samsøs brand som ‘Grøn Ø’ til også at omfatte økologi. Økologiens Hus skal være et dynamisk og kreativt samlingssted, hvorfra der gennem udstillinger, events, informationsmaterialer og arrangementer skal oplyses om Samsøs muligheder indenfor oplevelser omkring økologi, samt udvikle og styrke området. Økologien er her forstået i bred forstand som sund mad, renere drikkevand, mere natur, fællesskaber og dyrevelfærd. Formålet med projektet er at skabe udvikling og vækst på Samsø ved at tiltrække flere turister, skabe nye jobs og øget bosætning.

Projektet har fået midler fra Landdistriktspuljen og løber i to år.

Projekt “Fælles lokal afsætning og formidling om økologiske produkter fra Samsø via ‘Tranebjerg Økologiske Butik'”, 2014

Projektet vil udvikle et fælles afsætningskoncept for økologiske varer fra Samsø med udgangspunkt i et økologisk udsalgssted centralt i Tranebjerg. Butikken skal være et samlingssted for de økologiske producenter på øen, hvor forbrugerne, udover at købe varer, kan få informationer om de forskellige producenter og deres varer. Flere producenter har egne velfungerende salg af varer som butikken i Tranebjerg også kan være med til at understøtte.
Med udgangspunkt i butikken skal projektet endvidere afsøge nye afsætningskanaler og nye muligheder for produkter og skabe øget efterspørgsel på økologiske produkter fra Samsø.
På længere sigt skal projektet danne grobund for mere iværksætteri på Samsø indenfor økologisk primærproduktion og forarbejdning, både af vegetabilske og animalske fødevarer – og dermed basis for en tredobling af det økologiske areal.

Projektet har fået midler fra Fonden for Økologisk Landbrug, og løber i hele 2014.

Projekt “Nye ejer- og produktionsformer på Samsø”, 2013

Som så mange andre steder i Danmark kan vi også på Samsø mærke generationsskifteproblematikken. Den finansielle situation har gjort det svært for nye landmænd at etablere sig og for de “gamle” landmænd at sælge deres gårde.

Samsø er kendt som en grøn ø på baggrund af øens selvforsyning med vedvarende energi. Mange besøgende til øen tror, at “Grøn ø” også dækker over økologi, men fakta er, at det økologiske dyrkningsareal på Samsø er betydelig mindre end landsgennemsnittets. Det er foreningens ønske at det økologiske dyrkningsarealet fordobles i løbet af de næste 10 år.

Med udgangspunkt i det ovenstående har Økologisk Samsø søgt og fået midler fra Fonden for økologisk landbrug til projektet “Nye ejer- og produktionsformer på Samsø – udviklet af foreningen Økologisk Samsø”.

Økologisk Samsø vil med dette projekt udvikle et fundament for en ny ejerskab- og produktionsform som alternativ til selvejet for økologiske landmænd på Samsø, nye som gamle. Vi vil etablere rammer og fundament for en økologisk jordbrugsfond, der skal købe og bortforpagte jord til blandt andet nyuddannet landmænd. Der skal udarbejdes en skitse til en samarbejdsmodel for landbrug, forarbejdning og salg med fokus på økologi, bæredygtighed, livskvalitet og nye arbejdspladser på Samsø. Samt udarbejdes en handlingsplan og indsamle viden til der videre arbejde i foreningen Økologisk Samsø.

Projektet løber fra juli til december 2013, og projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle parter.

Projektet er nu afsluttet og jordbrugsfonden har fået et solidt fundament bl.a. i form af vedtægter, en fondsbestyrelse,informationsmateriale og en kampagne for at sikre fondens grundkapital. Til inspiration og læring er der lavet research om andre jordbrugsagtige fond i Europa. Det kan ses i redegørelsen “Inspiration fra Europa”. Der er lavet handlingsplaner for Foreningen Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk, der løber over de næste to år. I løbet ½ år projektperioden løb er der afholdt en række møder, hvor bl.a. fremtidige samarbejdsmuligheder er blevet diskuteret. Det har resulteret i “En skitse til en samarbejdsmodel”, hvor forskellige ideer præsenteres.